Utvecklingssamtal

Under varje termin utvärderas elevernas prestationer i alla skolämnen genom obligatoriska utvecklingssamtal. Detta görs både enskilt av varje elev (elevledda samtal) men även av lärarna som ger input på genomförda moment och uppgifter. Arbetssätten för att förbereda samtalen på lektionstid ser lite olika på skolorna runt om i landet men vi har alla samma betygskriterier att förhålla oss till.

Ofta upplever vi att eleverna har god självinsikt och de är också medvetna om sina egna förmågor. Ibland behöver vi dock vara extra tydliga och peka mer på vad som krävs enligt våra styrdokument. Dessa samtal om vad som står i läroplanen är viktiga men utan att bryta ner dem och förklara innebörden av texterna så kan det ibland vara en metanivå för elever som flyger över deras huvuden.

I ämnet idrott och hälsa 7-9 har vi de senaste åren låtit eleverna utvärdera och reflektera över sitt lärande utifrån 5 påståenden som de behövt ta ställning till. Detta har resulterat i många bra reflektioner och samtal med eleverna innan själva utvecklingssamtalen och det är ju dessa tankar vi vill komma åt. Naturligtvis finns en koppling till styrdokumenten under förberedelserna för dessa samtal, men vi behöver vrida fokus lite mot det som är konkret, tydligt och för våra tonåringar begripligt.