Utvecklingssamtal

Under varje termin utvärderas elevernas prestationer i alla skolämnen genom obligatoriska utvecklingssamtal. Detta görs både enskilt av varje elev (elevledda samtal) men även av lärarna som ger input på genomförda moment och uppgifter. Arbetssätten för att förbereda samtalen på lektionstid ser lite olika på skolorna runt om i landet men vi har alla samma kunskapskrav i respektive ämne att förhålla sig till.

Ofta upplever vi att eleverna har god självinsikt och de är också medvetna om sina egna förmågor. Ibland behöver vi dock vara extra tydliga för några elever eller föräldrar och peka på vad som faktiskt krävs enligt våra styrdokument. Dessa diskussioner om vad som står i läroplanen landar av erfarenhet sällan så bra under ett utvecklingssamtal och vi tvingas bryta ner målen och förklara med andra ord innebörden av texterna. För en del elever blir det en metanivå som de ännu inte är införstådda med.

I ämnet idrott och hälsa 7-9 har vi i år låtit eleverna utvärdera och reflektera över sitt lärande utifrån 5 påståenden som de behövt ta ställning till. Detta har resulterat i många bra reflektioner och samtal med eleverna innan själva utvecklingssamtalen och det är ju dessa tankar vi vill komma åt. Naturligtvis finns en koppling till styrdokumenten under förberedelserna för dessa samtal men vi behöver vrida fokus mot det som är konkret, tydligt och för våra tonåringar begripligt.