Artiklar och rapporter

Skolbarn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa

De nya resultaten visar att fysisk aktivitet är kopplad till den psykiska hälsan. Ju mer fysiskt aktiva skolbarnen är, desto mer tillfreds är de med livet. Barn som är mer fysiskt aktiva rapporterar också mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva.

– Det är viktiga resultat, sett i ljuset av att allt fler skolbarn rapporterar psykiska besvär och den genomsnittliga livstillfredsställelsen minskar, samtidigt som merparten rör sig för lite. Dessa problem är också vanligare bland flickor än pojkar och vanligast bland de med sämre socioekonomiska förutsättningar, säger utredare Solveig Petersen, på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten kan inte ge svar på vad som är orsak och verkan bakom sambanden, men det finns flera tänkbara förklaringar till att fysisk aktivitet skulle kunna leda till psykiskt välbefinnande och mindre psykiska besvär. Resultaten tyder därmed på att fysisk aktivitet är betydelsefullt för skolbarns psykiska hälsa.

Den pågående pandemin medför ytterligare utmaningar för barn och ungas psykiska hälsa och för deras möjligheter till fysisk aktivitet.

– Därmed är det viktigt att arbeta aktivt för att ge alla barn förutsättningar för att vara fysiskt aktiva och uppleva rörelseglädje, oberoende av kön och socioekonomisk bakgrund. Här är skolan en viktig arena, säger Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/skolbarn-som-ar-fysiskt-aktiva-upplever-battre-psykisk-halsa/

Färre unga idrottade under Corona – En trend som oroar

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/farreungaidrottadeundercoronatrendsomoroar

https://missinglinks.se/article/sitta-stilla-inte-riskfritt/
________________________________________________________
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/positivt-samband-mellan-rorelse-i-skolan-och-larande?sfns=mo

______________________________________________________

KORTA TRÄNINGSPASS KAN VARA TILLRÄCKLIGT – BARA SJU MIN

Tidigare studier har visat att fysisk aktivitet, och då särskilt pulshöjande aktiviteter, kan vara bra för elevernas lärande i matematik eftersom det påverkar deras koncentration, arbetsminne och klassrumsbeteende. Korta träningspass räcker dessutom till för att få signifikanta effekter på elevernas prestationer, vilket underlättar användningen av fysisk aktivitet i skolsammanhang. Det som varit mindre tydligt är längden av fysisk aktivitet som integrerad i undervisningen kan generera effekter på lång sikt.

Se ny pulsstudie nedan:

https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/pulsstudien-visar-resultat-pa-bara-sju-minuter

_________________________________________________

Vinsterna med fysisk aktivitet på låg intensitet, som att stå, gå eller utföra hushållssysslor, kan vara större än man tidigare trott. Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet minskar risken att dö i hjärt–kärlsjukdom med 24 procent, enligt en studie från Karolinska Institutet.

Hjärt–kärlsjukdom är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall i Sverige. Det är känt sedan tidigare att måttlig till intensiv fysisk aktivitet minskar risken för hjärt–kärlsjukdom, medan nyttan av fysisk aktivitet på låg intensitet är mer omdiskuterad.

Forskarna analyserade hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1200 personer över hela Sverige påverkade dödligheten i bland annat hjärt–kärlsjukdom 15 år senare. Data inhämtades från den så kallade ABC-studien (Attitude, Behaviour and Change), där deltagarnas aktivitetsnivå mättes med hjälp av rörelsemätare, och jämfördes sedan med information om dödsfall och dödsorsak från svenska register.

– Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år. I tidigare studier har man frågat om fysisk aktivitetsnivå, men det kan leda till felrapportering eftersom det är svårt att komma ihåg exakt hur länge man har suttit stilla och hur mycket man har rört sig, säger Maria Hagströmer, universitetslektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

Vardagsaktivitet kraftfullt skydd för hjärtat
Enligt studien är hälsovinsterna stora inte bara för fysisk aktivitet på måttlig eller hög intensitet, utan även för fysisk aktivitet på låg intensitet (vardagsaktivitet). Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet beräknas risken att dö i hjärt–kärlsjukdom minska med 24 procent.

Läs mer på forskning.se https://www.forskning.se/2018/01/25/vardagsmotion-ger-oanade-halsovinster/

__________________________________________________

Avbrott för högintensiv träning mellan lektionerna skulle förbättra skolresultaten, menar en amerikansk hjärnforskare.

– Inga vuxna skulle arbeta under de förutsättningar som gäller för elever i skolan idag, säger hjärnforskaren Charles Hillman.

Förväntningarna på barn som går i skolan är att de under långa perioder ska sitta tysta, koncentrerade och fokuserade. Det är orealistiskt att tro att de ska kunna lära sig eller prestera optimalt under sådana förhållanden, menar Charles Hillman vid Northeastern University i Boston, USA.

– Vi vuxna gör ju aldrig så när vi jobbar, säger han. Vi reser oss, hämtar kaffe, tar små pauser då vi surfar på nätet eller pratar med en kollega, säger han. Ändå är skolan fortfarande upplagd genom långa lektioner i akademiska ämnen staplade på varandra. Dessutom används numera sällan rasterna till fysisk aktivitet, menar han.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnforskare-foreslar-idrottpaus-varje-timme-i-skolan

______________________________________________________

Skolbarn i Sverige rör sig för lite

I dag presenterar Världshälsoorganisationen, WHO, de internationella resultaten från studien Skolbarns hälsovanor, Health Behaviour in School-aged Children, för år 2017/18. Närmare 230 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år i 45 europeiska länder och i Nordamerika har besvarat en enkät om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Resultatet visar att Sverige hamnar i botten när det gäller andelen skolbarn som är tillräckligt fysiskt aktiva, det vill säga rör sig minst 60 minuter om dagen. Bara 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna uppnår det målet, jämfört med genomsnittet för alla deltagande länder på 16 respektive 23 procent.

– Fysisk aktivitet är viktigt både för den psykiska och fysiska hälsan. Särskilt under uppväxtåren när vi bygger vårt skelett, våra muskler och utvecklar motorik och rörelseförmåga. Hela samhället behöver arbeta för att öka den fysiska aktiviteten bland skolbarn, säger Marita Friberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/skolbarn-i-sverige-ror-sig-mindre-an-i-andra-lander2/

____________________________________________________________