Nätverka tillsammans

Att jobba inom skolan innebär inte enbart att bidra till elevernas kunskaper utan det innebär också, enligt skollagen, att jobba för att eleverna ska få sin dagliga fysiska aktivitet. Detta arbete kan göras på många olika sätt och det behövs ofta förutsättningar iform av tid, lokaler, personal, utbildning och ekonomi. Dessutom behövs idéerna komma fram om hur man får till mer rörelse i en ofta allt för trög organisation som är styrd av timplaner, lektioner och inrutade shemapositioner. Framför allt är det extra viktigt att få till mer rörelse för eleverna i årskurs 7-9 där det tydligt, enligt statistik, märks en nergång i daglig fysisk aktivitet i jämförelse med lägre åldrar. I Stockholm stads rörelsesatsning (spring-i-benen) har man numera delat upp nätverksmötena utifrån olika åldersgrupper vilket är bra. Alla högstadieskolor har i detta upptagningsområde en eller flera representanter som besöker dessa återkommande möten. Det skiljer sig dock mycket åt hur långt skolorna har kommit. Läser ofta inlägg på facebook och andra social medier om hur många skolor brottas med att få till det så bra som möjligt men flera skolor har lyckats riktigt bra. Skulle ni som jobbar runt om i landet inom åk 7-9 och som har kommit en bit i arbetet, ha intresse för lite nätverkande så hör gärna av er på aktivapauser@gmail.com. Kanske kan vi inspirera varandra och dela goda exempel. ”Sharing is caring”.

Idag tar vi trapporna!

Deltog på ”spring- i- benens nätverksmöte” för ett par veckor sedan och vi pratade bl.a. om antalet idrottslektioner i veckan, tid för rörelse och framför allt utmaningarna att få våra elever i åk 7-9 att öka den vardagliga fysiska aktiviteten. Vi tenderar ofta i skolövergripande frågor att sorterar in rörelse under idrottsämnet vilket är naturligt, men de pass vi kan erbjuda inom ämnet säkerställer inte att våra tonåringar får daglig fysisk aktivitet. Vi behöver upplysa, inspirera, avsätta tid och ge verktyg för att minska stillasittandet. Lite är bättre än inget! En tydlig bild nedan över hur viktig den totala vardagliga aktiviteten är för oss. Idag tar vi trapporna! Heja!

”Lätt att göra rätt”

För att rörelse och aktiva pauser ska bli en del av undervisningen så måste det vara enkelt att hitta övningar och utmaningar som ökar koncentrationen och därmed inlärningsförmågan. Vi har nu filmat över 25 olika Brainbreaks och rörelseutmaningar i syfte att det ska vara ”lätt att göra rätt” för alla lärare i undervisningen. Ett par knapptryck och det är enkelt att projicera på tavla eller filmduk. Alla filmer ligger nu uppe och hoppas att de används flitigt framöver och vi kan minskar stillasittandet!

30 minuter – paus!

För att minska stillasittandet och för att öka koncentrationen under långa lektioner och genomgångar, så behövs en eller flera pauser läggas in. Pauserna bör helst vara aktiva med någon form av rörelse och allra helst aktivera båda hjärnhalvorna med olika koordinativa utmaningar. Även om det är mycket stoff som ska in i ämnena och mycket eleverna ska lära sig, så finns det alltid utrymme för en paus. Dessutom kan dessa pauser vara gruppstärkande vilket bidrar till en tryggare grupp och därmed lättare att lära in. Glöm inte bort att planera in pausen och sätt gärna upp en skylt som denna på bänken eller tavlan. Använd eleverna som resurser och låt dem leda eller bestämma någon övning!

Att skapa en kultur…

Att flytta upp rörelse på dagordningen och belysa de positiva effekterna av rörelse såväl fysiskt som mentalt, är viktigt om man ska skapa till en kultur där träning och rörelse blir en naturlig del av vardagen. Hur resultatet faller ut beror förstås på insatserna och metoderna och i detta arbete behöver många vara engagerade, inte minst eleverna själva! Efter ett år med utökat timplan i idrott och hälsa och flera riktade insatser både i och utanför klassrummen så är vi på gång. Ser fram emot en ”rörlig” höst på Spånga grundskola. Följ gärna arbetet på aktivapauser.com

Varför ingen fråga om rörelse?

På uppdrag av Stockholm stad genomförs den årliga totalundersökningen inom grund- och grundsärskolan.
Undersökningen omfattar elever i årskurs 2 samt fritidshem årskurs 2, elever årskurs 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i
förskoleklass samt årskurs 2 och fritidshem. Både kommunala och fristående skolor erbjöds att delta.

Syftet med undersökningen är att följa upp Stockholm stads mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska
kvaliteten i varje enskild skola. Men varför ställs ingen fråga om hur skolan arbetar med rörelse och daglig fysisk aktivitet???

Enkätfrågor om fysisk aktivitet

Under våren 2020 fick våra elever på skolan fylla i en enkät angående fysisk aktivitet, skärmtid och hur de upplever stillasittandet under lektionerna. Detta frågebatteri på 15 frågor som gjordes i Goggle forms kommer vi försöka genomföra varje år för att se utveckling över tid. Förhoppningsvis kommer de aktiviteter vi genomför under året ge effekt på aktivitet och välmående. Några av frågorna och svaren ser ni här och kanske kan dessa användas på andra skolor. Vore mycket spännande att jämföra flera skolor så om någon vill göra ett liknande upplägg med samma frågor så hör gärna av er.

Promenad innan NP

På Spånga grundskola har vi innan de nationella proven i åk 9 genomfört promenader med klasserna istället för ordinarie undervisning. Syftet har varit att minska stress, väcka igång morgontrötta hjärnor och få in lite syre i systemet. Arbetssättet utvärderas och fortsätter förhoppningsvis i någon form kommande läsår då de flesta elever var positiva till detta. (68 av 84 elever svarade att skolan alltid borde ha en rörelseövning innan NP)

SÅ HÄR TYCKTE ELEVERNA OM ATT GÅ PROMENAD INNAN NATIONELLA PROV I ÅK 9

Rastaktiviteter – bara 5% av behovet av rörelse i åk 8

Att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten under dagarna kräver genomtänkta strategier och blir dessutom inte lättare ju äldre eleverna blir. Ofta är olika diskussionsforum om rastverksamhet inriktade på elever i de lägre åldrarna trots tydlig statistik. Upplever dock att detta mer och mer uppmärksammas vid nätverksmöten och andra forum och vi behöver hjälpas åt att dela goda exempel.

Stillasittande 10 timmar/dag

Vi blir allt mer stillasittande och många forskningsrapporter visar på behovet av mer fysisk aktivitet om våra kroppar ska hålla. De positiva effekterna av fysisk aktivitet är så många och dessutom ger träning som många goda sidoeffekter som inte bara har med kroppens uppbyggnad att göra. När vi frågade våra klasser om de var intresserade av att delta i någon träning i anslutning till skoldagen så var många positiva. Kanske dags att dra igång en träningsgrupp? Någon som har goda exempel så hör gärna av er.