Varför ingen fråga om rörelse?

På uppdrag av Stockholm stad genomförs den årliga totalundersökningen inom grund- och grundsärskolan.
Undersökningen omfattar elever i årskurs 2 samt fritidshem årskurs 2, elever årskurs 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i
förskoleklass samt årskurs 2 och fritidshem. Både kommunala och fristående skolor erbjöds att delta.

Syftet med undersökningen är att följa upp Stockholm stads mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska
kvaliteten i varje enskild skola. Men varför ställs ingen fråga om hur skolan arbetar med rörelse och daglig fysisk aktivitet???

Enkätfrågor om fysisk aktivitet

Under våren 2020 fick våra elever på skolan fylla i en enkät angående fysisk aktivitet, skärmtid och hur de upplever stillasittandet under lektionerna. Detta frågebatteri på 15 frågor som gjordes i Goggle forms kommer vi försöka genomföra varje år för att se utveckling över tid. Förhoppningsvis kommer de aktiviteter vi genomför under året ge effekt på aktivitet och välmående. Några av frågorna och svaren ser ni här och kanske kan dessa användas på andra skolor. Vore mycket spännande att jämföra flera skolor så om någon vill göra ett liknande upplägg med samma frågor så hör gärna av er.

Promenad innan NP

På Spånga grundskola har vi innan de nationella proven i åk 9 genomfört promenader med klasserna istället för ordinarie undervisning. Syftet har varit att minska stress, väcka igång morgontrötta hjärnor och få in lite syre i systemet. Arbetssättet utvärderas och fortsätter förhoppningsvis i någon form kommande läsår då de flesta elever var positiva till detta. (68 av 84 elever svarade att skolan alltid borde ha en rörelseövning innan NP)

SÅ HÄR TYCKTE ELEVERNA OM ATT GÅ PROMENAD INNAN NATIONELLA PROV I ÅK 9

Rastaktiviteter – bara 5% av behovet av rörelse i åk 8

Att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten under dagarna kräver genomtänkta strategier och blir dessutom inte lättare ju äldre eleverna blir. Ofta är olika diskussionsforum om rastverksamhet inriktade på elever i de lägre åldrarna trots tydlig statistik. Upplever dock att detta mer och mer uppmärksammas vid nätverksmöten och andra forum och vi behöver hjälpas åt att dela goda exempel.

Stillasittande 10 timmar/dag

Vi blir allt mer stillasittande och många forskningsrapporter visar på behovet av mer fysisk aktivitet om våra kroppar ska hålla. De positiva effekterna av fysisk aktivitet är så många och dessutom ger träning som många goda sidoeffekter som inte bara har med kroppens uppbyggnad att göra. När vi frågade våra klasser om de var intresserade av att delta i någon träning i anslutning till skoldagen så var många positiva. Kanske dags att dra igång en träningsgrupp? Någon som har goda exempel så hör gärna av er.